Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Průvodce při zjišťování vzdělávacích potřeb a vytváření individuálních vzdělávacích plánů pracovníků

V souladu se svým posláním podporovat odbornou úroveň a kvalitu sociální práce, předkládá Rada pro rozvoj sociální práce metodický materiál - průvodce při zjišťování vzdělávacích potřeb pracovníků a organizací a vytváření individuálních vzdělávacích plánů pracovníků a vzdělávacích plánů organizací.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , dle ustanovení §1, odst.2) upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve věznicích , v zařízeních pro zajištění cizinců a azylových zařízeních. Zákon také stanovuje požadavky na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách . Kritéria standardu č. 10 „Profesní rozvoj zaměstnanců“ ukládají poskytovatelům sociálních služeb povinnost mít písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. Standard též ukládá povinnost mít písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců.

Pro sociální pracovníky působící ve zdravotnictví stanovuje podmínky pro získání potřebné kvalifikace i povinnost celoživotního vzdělávání z.č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

Tento dokument byl vytvořen jako cílený výstup činnosti pracovní skupinou Rady pro rozvoj sociální práce na základě vzájemného dialogu vzdělavatelů v sociální práci, zástupců profesních organizací sociálních pracovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb.

Cílem tohoto dokumentu je přispět ke zkvalitnění dalšího vzdělávání a rozvoji sociálních služeb.

Celý text naleznete v přiloženém dokumentu dalsi-vzdelavani.doc
© 2011 Rada pro rozvoj sociální práce