Postup zaškolování nových spolupracovníků

Zaškolování nových pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby – doporučený postup

Preambule

V souladu se svým posláním podporovat odbornou úroveň a kvalitu sociální práce předkládá Rada pro rozvoj sociální práce doporučený postup pro zaškolování nových pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby. Požadavky na kvalitu sociálních služeb jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. Jedno z kritérií standardu „Personální a organizační zajištění služby“ ukládá poskytovatelům sociálních služeb povinnost mít písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků.

Tento dokument byl vytvořen pracovní skupinou Rady pro rozvoj sociální práce na základě vzájemného dialogu vzdělavatelů v sociální práci, zástupců profesních organizací sociálních pracovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Cílem tohoto dokumentu je přispět ke zkvalitnění procesu zaškolování nových pracovníků.

Definice základních pojmů

Zaškolování je proces, jehož cílem je zajistit, aby nový pracovník zvládl pracovní činnosti stanovené pro danou pracovní pozici a další nároky spojené s působením v organizaci (zaškolování se netýká procesu přijímání pracovníka, tj. povinností vyplývajících ze zákoníku práce, školení BOZP, vstupní zdravotní prohlídky ap.).

Nový pracovník je pracovník, který byl přijat do pracovního poměru na základě pracovní smlouvy nebo dohod mimo pracovní poměr, v období od nástupu do pracovního poměru (okamžiku podpisu pracovní smlouvy) maximálně do ukončení zkušebního období (tj. do 3. měsíce).

Školitel je pracovník pověřený organizací k zaškolení nového pracovníka. Má zodpovědnost za proces zaškolení, postupně přenáší kompetence a zodpovědnost za dílčí pracovní úkony na školeného pracovníka. Průběh zaškolování monitoruje vedoucí pracovník školitele.

Náplň práce je konkrétní popis pracovní činnosti pro daného pracovníka, vycházející z pracovního profilu pro danou pracovní pozici.

Předpoklady pro činnost školitele

Proces zaškolování

Cílem zaškolení je to, aby se nový pracovník
Plán školitele – harmonogram zaškolování
Doba zaškolení
Ukončení zaškolovacího procesu

Další náměty:

Rituál uvítání
Doporučená dokumentace pro zaškolování
Zpětná vazba
Vyhodnocování

Individuální zaškolovací plán (IZP)

IZP stanovuje plán činností, které vycházejí z náplně práce nového pracovníka a které vedou k samostatnému zvládnutí úkolů (např. počet a rozsah náslechů, počátek samostatného poskytování přímé služby, rozsah kontroly školitelem apod.)

IZP tvoří školitel ve spolupráci s pracovníkem (společná dohoda, která obsahuje cíle a dovednosti, které se pracovník musí naučit)

Školitel spolu s pracovníkem společně hodnotí, jak pracovník zvládl jednotlivé činnosti (poskytování zpětné vazby).

Etika zaškolování nových pracovníků
Schváleno Radou pro rozvoj sociální práce v Praze dne 4. 12. 2008
© 2011 Rada pro rozvoj sociální práce