Stanovy

Článek 1 – Zřízení

Rada je sdružením právnických osob ve smyslu § 20, pís. f, Občanského zákoníku.

Zakládajícími právnickými osobami jsou:
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP): Gorkého 7, Brno, IČO 49465619
Česká katolická charita (ČKCH): Vladislavova 12, Praha 2 , IČO 445355
Diakonie ČCE: Belgická 22, Praha 2, IČO 45242704
Česká asociace pracovníků linek důvěry: Alias o.s., P.O. BOX 16, Příbram&nbspVII
Společnost sociálních pracovníků (SSP): Mirovická 19, Praha 8, IČO 00506796
Slezská diakonie - organizace pro křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické a.v.

Článek 2 – Právní postavení, působnost a sídlo

 1. Rada je právnickou osobou ve smyslu § 18, odstavec 2, pís a) Občanského zákoníku
 2. Rada sídlí v Praze 1, Vladislavova 12, a působí na území České republiky

Článek 3 – Předmět činnosti

Předmětem činnosti Rady je podporovat spolupráci vzdělavatelů v sociální práci, profesních organizací sociálních pracovníků a jejich zaměstnavatelů, za účelem rozvoje a zlepšování sociální práce a sociálních služeb, a to konkrétně :
 1. dojednáváním podmínek, obsahu a forem praktické výuky studentů sociální práce mezi školami, pracovišti praxe a MPSV
 2. dojednáváním podmínek, obsahu a forem dalšího vzdělávání v sociální práci (priority, kritéri a kvality, financování, informace o možnostech, vytváření regionálních vzdělávacích programů aj.)
 3.  
 4. dojednáváním návaznosti mezi regionálními potřebami organizací v sociální práci a obsahem výuky sociální práce
 5. prohlubováním odpovědnosti sociálních pracovníků, vzdělavatelů v sociální práci a organizací, které provádějí sociální práci v přístupu ke klientům, uplatňováním etických zásad v praxi a podporováním účinnosti a přiměřenosti poskytovaných sociálních služeb
 6. zastupováním zájmů organizací, provádějících sociální práci, sociálních pracovníků a sociálních škol při vyjednávání o podmínkách zaměstnávání sociálních pracovníků, o utváření regionálních sítí služeb, o prioritách ve financování sociálních programů a o legislativních změnách v sociální oblasti.
Za tímto účelem Rada pro rozvoj sociální práce koná toto:
 1. podporuje vytváření, zavádění a vzájemné koordinování standardů vzdělávání, zaměstnávání a výkonu sociálních pracovníků, jejich uplatnění v praxi a navrhuje jejich změny
 2. přijímá kritéria praktické kompetence v sociální práci a spolupracuje při jejich uplatnění ve vzdělávání a při výkonu profese sociální práce
 3. vyjadřuje se k programům dalšího vzdělávání v sociální práci, vydává své stanovisko o způsobilosti k rozvoji profese sociální práce a navrhuje (případně realizuje) programy dalšího vzdělávání v sociální práci
 4. vyvíjí iniciativu na vytváření a podporu inovačních změn pro zefektivnění a prohloubení kvality práce sociálních škol a organizací, které provádějí sociální práci
 5. podporuje příp.realizuje výzkumy k hodnocení účinnosti služeb a vzdělávacích programů v sociální práci
 6. vytváří informační bázi potřebnou pro realizaci cílů Rady
 7. pořádá semináře, národní, mezinárodní setkání a přednášky k problémům, které souvisejí s rozvojem sociální práce
 8. zabezpečuje ve spolupráci s jinými subjekty priority v publikační činnosti
 9. připravuje v souladu se svými cíli návrhy a předkládá je příslušným státním orgánům, případně dalším subjektům, a jedná o jejich realizaci
 10. vyvíjí iniciativu při získávání finančních prostředků na zajištění uvedených činností

Článek 4 – Vznik a zánik členství

 1. Členem Rady může být právnická osoba - organizace s celorepublikovou působností, která zaměstnává, vzdělává či sdružuje sociální pracovníky.
 2. Členství vzniká účastí na ustavující schůzi Rady nebo rozhodnutím schůze členů Rady na základě písemné přihlášky uchazeče o členství.
 3. Členství zaniká vystoupením člena Rady, zánikem právnické osoby, která je členem Rady, neplacením členských příspěvků po dobu dvou let, případně rozhodnutím schůze členů Rady o vyloučení.

Článek 5 – Práva a povinnosti členů

 1. Člen Rady má právo prostřednictvím svých zástupců:

  1. účastnit se schůzí členů Rady
  2. předkládat návrhy k projednání Rady
  3. volit členy orgánů Rady
  4. být včas informován o činnosti členů Rady a o činnosti orgánů Rady

 2. Člen Rady je povinen:

  1. pověřit dva zástupce, kteří jej budou zastupovat při jednáních Rady
  2. informovat Radu o svých aktivitách týkajících se předmětu činnosti Rady
  3. platit příspěvky potřebné pro řádný chod Rady v dohodnuté výši a ve stanovených termínech
  4. respektovat a uplatňovat závěry přijaté Radou

 3. Pověření zástupci člena mají právo být voleni do orgánů Rady. Volba je nepřenosná na jinou osobu.

Článek 6 – Orgány Rady

 1. Nejvyšším orgánem Rady je schůze členů.
 2. Činost Rady v období mezi schůzemi řídí koordinátor. Kooordinátor je volen Radou vždy na dvouleté období. Kooordinátor jedná a podepisuje za Radu samostatně, případně řídí sekretariát
 3. Ke konzultaci významnějších provozních rozhodnutí volí Rada dva provozní poradce - zástupce jiného člena než koho zastupuje koordinátor.
 4. Kontrolním orgánem Rady je tříčlenná revizní komise volená schůzí členů na dva roky

Článek 7 – Schůze členů

 1. Schůze členů:

  1. rozhoduje o základních otázkách činnosti
  2. projednává a schvaluje rozpočet, rozhoduje o způsobu hospodaření s prostředky Rady
  3. volí a odvolává koordinátora a revizní komisi
  4. stanoví výši odměny koordinátorovi
  5. stanoví výši příspěvků a způsob výpočtu příspěvků členských organizací
  6. deleguje a odvolává další zástupce Rady pro svá jednání a určité činnosti
  7. zřizuje a ruší odborné komise, pracovní týmy a regionální rady za účelem optimální realizace svých cílů a vytváří a ruší odborné poradní komise členů i nečlenů Rady pro určité konkrétní otázky
  8. rozhoduje o zřízení a rušení sekretariátu
  9. schvaluje , mění a ruší provozní jednací řád, který upravuje jednání Rady a činnost odborných komisí, pracovních týmů a regionálních rad

 2. Schůze členů se schází nejméně jedenkrát za 1 roku. Svolává ji koordinator Rady, který připravuje a řídí její zasedání. Schůze členů je svolána zpravidla v termínu dohodnutém na předchozí schůzi členů. V případě akutního rozhodování koordinator svolává schůzi členů nejméně 2 týdny před mimořádným termínem, s tím, že závažná rozhodnutí musí být znovu projednána a schválena v řádném termínu

Článek 8 – Koordinátor

Koordinátor Rady:
 1. jedná a podepisuje za Radu samostatně v intencích plánu schváleného schůzí členů
 2. řídí realizaci rozhodnutí Rady
 3. zavaznější operativní rozhodnutí předem konzultuje s volenými provozními poradci
 4. za svou činnost je odpovědný schůzi členů
 5. řídí sekretariát, pokud dojde k jeho zřízení
 6. soustřeďuje informace o činnosti delegovaných zástupců a pracovních týmů a na vyžádání je prostřednictvím sekretariátu průběžně poskytuje členům
 7. připravuje výroční zprávu o činnosti a předkládá ji schůzi členů ke schválení

Článek 9 – Revizní komise

Revizní komise:
 1. je tříčlenná
 2. je volena na dva roky ze zástupců členů Rady
 3. kontroluje hospodaření Rady
 4. o své činnosti a svých zjištěních informuje nejméně jeden krát za rok schůzi členů Rady, v případě závažných zjištění tak činí v nejbližším možném termínu
 5. je povinna předkládat minimálně jedenkrát ročně revizní zprávu schůzi členů

Článek 10 – Pravidla rozhodování

 1. Rada je kolektivní orgán, který má za cíl vytvořit konsensus mezi vzdělavateli, zaměstnavateli a sociálními pracovníky o možnostech rozvoje oboru sociální práce a realizaci konkrétních opatření, která k němu napomohou. Ve svých závažných rozhodnutích usiluje o konsensus, případně rozhoduje na základě 80% většiny přítomných členů.
 2. Rozhodnutí, kterými se členové zavazují k respektování určitého standardu, jsou přijímána dohodou, která musí být potvrzena všemi členy.
 3. Operativní rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou.
 4. Člen Rady má právo v rozhodování o přijetí nového člena Rady použít veto.
 5. Každý člen Rady má 1 hlas.

Článek 11 Finanční prostředky

Zdrojem finančního a hmotného zabezpečení činnosti Rady jsou:
 1. příspěvky členů Rady
 2. výnosy z pořádaných akcín a z publikační činnosti
 3. dotace
 4. dary
 5. granty

Článek 12 – Zánik Rady

 1. Rada se ruší dohodou členů nebo vystoupením všech zakladatelů z Rady.
 2. O využití likvidačního zůstatku majetku Rady po jejím zániku rozhodne poslední schůze členů Rady tak, aby byl použit pro podporu vzdělávání v sociální práci nebo řešení sociálních problémů ČR.
 3. Sdružení zaniká výmazem z registru vedeného obvodním úřadem příslušným podle sídla Rady.

Článek 13 – Změna stanov

Stanovy lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem všech členů Rady.

V Praze 27. 11. 1998


© 2011 Rada pro rozvoj sociální práce